Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Univerzita 3. věku → Ochrana životního prostředí
iduzel: 967
idvazba: 1250
šablona: stranka_ikona
čas: 22.11.2017 21:31:55
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ochrana životního prostředí

Přijímáme přihlášky do prvního ročníku - začínáme ve čtvrtek odpoledne ve 13.30 dne 14.9. 2017.

Další výuka se vzhledem ke státnímu svátku koná 5.10.2017.

Účast dalších několika zájemců je možná. Zavolejte, pošlete mail nebo přihlášku pošlete nebo dejte do podatelny.

Pozvánka pro I.ročník

 

 --------------------------------------------------------

Informace o kurzu, přihlášky

Jméno

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Milan Březina, CSc.

220 444 147

A 177b

Milan.Brezina@vscht.cz

(Garant, přihlášky, informace a organizace kursu)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jméno

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Jaroslava Vítková

220 443 276

B 66

Jaroslava.Vitkova@vscht.cz

(Děkanát FTOP, přihlášky a přijímací řízení (Technická 3, přízemí vlevo za vrátnicí))

Rozsah kurzu

4 semestry (po 14 týdnech), cca 4 výukové hodiny jednou za dva týdny

Anotace kurzu

V kurzu Ochrana životního prostředí budou studenti formou vybraných přednášek seznamováni nejenom s nejmodernějšími poznatky v daném spektru problematiky týkající se ochrany životního prostředí a souvisejících otázek, ale také budou mít možnost i sami navozovat další témata ve studiu a do jisté míry ovlivňovat obsahovou náplň studia.

Fotografie z minulých ročníků

Výukové materiály

 

Náplň kurzu – výběr přednášených témat

 • Ekologie jako základní věda o životním prostředí. Historie. Definice a základní pojmy. Atmosféra, hydrosféra a pedosféra - média pro život organismů na zemi.
 • Živé složky zemského ekosystému.
 • Vliv některých známých látek na životní prostředí a zdraví lidí a ostatních živočichů
 • Průmyslové havárie a jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní případy důsledků úniku toxických látek do životního prostředí při průmyslových haváriích a vliv přírodních katastrof na související ekosystém.
 • Ekologická a bezpečnostní rizika, pracovní podmínky
 • Toxikologie. Účinky toxických látek na zdraví člověka. Působení cizorodých látek v organismu - způsoby jejich vstupu, distribuce, metabolických přeměn a vylučování. Příklady působení konkrétních anorganických a organických škodlivin.
 • Ovzduší jako složka životního prostředí, složení, změny, škodlivé látky, kyselý déšť
 • Vývoj ochrany ovzduší v ČR od roku 1990
 • Meteorologie, počasí, vliv na zdraví a pohodu
 • Významné atmosférické jevy, fronty, proudění vzduchu, tornáda, hurikány
 • Odpadní vody, jejich čištění, požadavky na kvalitu vypouštěných vod, intenzifikace čistírenských procesů
 • Plasty v životním prostředí
 • Odpady ze zemědělství, kompostování, anaerobní procesy.
 • Sklářský průmysl a jeho vliv na životní prostředí, klady a zápory použití skleněných produktů - obalů.
 • Příklady dekontaminačních technologií, zjišťování toxicity vybraných látek na životní prostředí, biotesty, El-Nino (prezentace studentských prací)
 • Činnost České inspekce životního prostředí
 • Komunální odpady, zpětný odběr a využití odpadů z obalů
 • Skládky, skládkový plyn a bioplyn obecně
 • Dekontaminační technologie, staré zátěže životního prostředí
 • Životní prostředí a ekonomie

 

Forma výuky

Studium je dvouleté (čtyřsemestrální), výuka probíhá každý druhý čtvrtek odpoledne od 13.30, blok ekvivalentní 4 vyučovacím hodinám (cca do 16 - 16.30) v období září až prosinec a leden/únor až počátek května. V případě možností, zájmu a mobility studentů se počítá v letním semestru s jednou až dvěma exkurzemi, což se pravidelně realizuje.

Historie kurzu

První běh kurzu byl zahájen v roce 2004 a z 30 přihlášených kurz dokončilo 19 účastníků. Od té doby je výuka organizována každoročně, obsah studia i jednotlivých přednášek je průběžně aktualizován a případně i upravován podle námětů studentů.

Garant kurzu

Školícím pracovištěm a garantem kurzu je Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147, z Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Aktualizováno: 18.9.2017 10:20, Autor: Ing. Milan Březina, CSc.

Počet přijímaných uchazečů

Počet uchazečů přijímaných do 1. semestru studia činí maximálně 40 studentů. Přihlášky se přijímají až do naplnění kapacity, nejpozději do konce září příslušného roku. V případě dotazů konzultujte s garantem kurzu – Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147.

×

Přihlášení ke studiu

Máte-li zájem kurz studovat a splňujete podmínky k přijetí, vyzvedněte si na adrese

Děkanát Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

přihlášku (nebo si stáhněte její elektronickou formu) a vyplněnou zašlete na děkanát FTOP nebo dle instrukcí na přihlášce předejte organizačnímu vedoucímu (garantovi) studia, případně jej kontaktujte e-mailem nebo telefonicky: Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147.

×

Poplatky

Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300,-Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku za 1. semestr studia je zahrnuta částka za vyhotovení karty pro vstup do budov VŠCHT a přístup do školní počítačové sítě.

Poplatky za studium budou poprvé vybírány od účastníků programů U3V, kteří nastupují do 1. ročníku v zimním semestru akademického roku 2015/2016. Od účastníků, kteří již zahájili studium před tímto termínem, poplatek vybírán nebude.

Způsob úhrady je specifikován na úvodní straně pro U3V.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi