Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Univerzita 3. věku → Ochrana životního prostředí
iduzel: 967
idvazba: 1250
šablona: stranka_ikona
čas: 24.7.2024 11:39:16
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 967
idvazba: 1250
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/u3v/ochrana-zivotniho-prostredi'
iduzel: 967
path: 1/943/50316/947/955/967
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ochrana životního prostředí

Přijímáme přihlášky do výuky pro akademický rok 2024/25

Zahájení výuky 1. ročníku bude ve čtvrtek přibližně v polovině září 2024 ve 13.30 hod.

Bližší info obdrží přihlášení zájemci následně.

Výuka probíhá ve čtvrtečních termínech, začátek 13.30 hod.  

Zájemci - zavolejte, pošlete mail nebo přihlášku pošlete poštou nebo dejte do podatelny.

Stále přijímáme přihlášky do výuky pro akademický rok 2023/24

Pozvánka pro I.ročník - obecná informace

 

 --------------------------------------------------------

Informace o kurzu, přihlášky

Jméno

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Milan Březina, CSc.

220 444 147

A 177a

Milan.Brezina@vscht.cz

(Garant, přihlášky, informace a organizace kursu)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jméno

Telefon

Místnost

E-mail

Šárka Dintarová

220 443 276

B 66

Sarka.Dintarova@vscht.cz

(Děkanát FTOP Zikova 4, Praha 6)

Rozsah kurzu

4 semestry (po 14 týdnech), cca 4 výukové hodiny jednou za dva týdny

Anotace kurzu

V kurzu Ochrana životního prostředí budou studenti formou vybraných přednášek seznamováni nejenom s nejmodernějšími poznatky v daném spektru problematiky týkající se ochrany životního prostředí a souvisejících otázek, ale také budou mít možnost i sami navozovat další témata ve studiu a do jisté míry ovlivňovat obsahovou náplň studia.

Fotografie z minulých ročníků

Výukové materiály

 

Náplň kurzu – výběr přednášených témat

 • Ekologie jako základní věda o životním prostředí. Historie. Definice a základní pojmy. Atmosféra, hydrosféra a pedosféra - média pro život organismů na zemi.
 • Živé složky zemského ekosystému.
 • Vliv některých známých látek na životní prostředí a zdraví lidí a ostatních živočichů
 • Průmyslové havárie a jejich dopad na životní prostředí. Konkrétní případy důsledků úniku toxických látek do životního prostředí při průmyslových haváriích a vliv přírodních katastrof na související ekosystém.
 • Ekologická a bezpečnostní rizika, pracovní podmínky
 • Toxikologie. Účinky toxických látek na zdraví člověka. Působení cizorodých látek v organismu - způsoby jejich vstupu, distribuce, metabolických přeměn a vylučování. Příklady působení konkrétních anorganických a organických škodlivin.
 • Ovzduší jako složka životního prostředí, složení, změny, škodlivé látky, kyselý déšť
 • Vývoj ochrany ovzduší v ČR od roku 1990
 • Meteorologie, počasí, vliv na zdraví a pohodu
 • Významné atmosférické jevy, fronty, proudění vzduchu, tornáda, hurikány
 • Odpadní vody, jejich čištění, požadavky na kvalitu vypouštěných vod, intenzifikace čistírenských procesů
 • Plasty v životním prostředí
 • Odpady ze zemědělství, kompostování, anaerobní procesy.
 • Sklářský průmysl a jeho vliv na životní prostředí, klady a zápory použití skleněných produktů - obalů.
 • Příklady dekontaminačních technologií, zjišťování toxicity vybraných látek na životní prostředí, biotesty, El-Nino (prezentace studentských prací)
 • Činnost České inspekce životního prostředí
 • Komunální odpady, zpětný odběr a využití odpadů z obalů
 • Skládky, skládkový plyn a bioplyn obecně
 • Dekontaminační technologie, staré zátěže životního prostředí
 • Životní prostředí a ekonomie

 

Forma výuky

Studium je dvouleté (čtyřsemestrální), výuka probíhá každý druhý čtvrtek odpoledne od 13.30, blok ekvivalentní 4 vyučovacím hodinám (cca do 16 - 16.30) v období září až prosinec a leden/únor až počátek května. V případě možností, zájmu a mobility studentů se počítá v letním semestru s jednou až dvěma exkurzemi, což se pravidelně realizuje.

Historie kurzu

První běh kurzu byl zahájen v roce 2004 a z 30 přihlášených kurz dokončilo 19 účastníků. Od té doby je výuka organizována každoročně, obsah studia i jednotlivých přednášek je průběžně aktualizován a případně i upravován podle námětů studentů.

Garant kurzu

Školícím pracovištěm a garantem kurzu je Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147, z Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Aktualizováno: 5.2.2024 10:05, Autor: Ing. Milan Březina, CSc.

Počet přijímaných uchazečů

Počet uchazečů přijímaných do 1. semestru studia činí maximálně 40 studentů. Přihlášky se přijímají až do naplnění kapacity. Dotazy konzultujte s garantem kurzu – Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147.

×

Přihlášení ke studiu

Máte-li zájem kurz studovat  -  vyplněnou přihlášku (zde ke stažení)  zašlete dle instrukcí na přihlášce  organizačnímu vedoucímu (garantovi) studia, případně jej kontaktujte e-mailem nebo telefonicky: Ing. Milan Březina, CSc., tel. 220 44 4147.

Nově - On line přihlášení možné zde

×

Poplatky

Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300,-Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku za 1. semestr studia je zahrnuta částka za vyhotovení karty pro vstup do budov VŠCHT a přístup do školní počítačové sítě.

Poplatky za studium budou poprvé vybírány od účastníků programů U3V, kteří nastupují do 1. ročníku v zimním semestru akademického roku 2015/2016. Od účastníků, kteří již zahájili studium před tímto termínem, poplatek vybírán nebude.

Způsob úhrady je specifikován na úvodní straně pro U3V.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi