Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy celoživotního vzdělávání → Oběhové hospodářství 2018-2019 → Oběhové hospodářství 2017-2018 - anotace témat
iduzel: 39067
idvazba: 45854
šablona: stranka_ikona
čas: 25.5.2018 18:15:44
verze: 4353
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Oběhové hospodářství 2017-2018 - anotace témat

Přehled anotací jednotlivých bloků

 


1. blok - 8. 9. 2017

Témata bloku

 • Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa
 • Posuzování životního cyklu - LCA

Dílčí části a přednášející

1. Představení konceptu oběhového hospodářství v souvislosti globálních témat, celosvětové trendy a prognózy.       

Ing. Soňa Jonášová

Oběhové hospodářství není novým odvětvím, ale systémem, který je samozřejmou reakcí na globální trendy, které souvisí nejen se změnou klimatu, ale i v současnosti známých byznys modelů. Aktuální prognózy mezi nejdůlěžitější přínosy zahrnují globální konkurenceschopnost, podpoření udržitelného hospodářského růstu, změnu spotřebních vzorců a vytvoření nových pracovních příležitosti. Úvod bude zaměřen na prognózy týkající se jak globálního měřítka, tak České republiky.

2. Legislativní rámec pro oběhové hospodářství EU, národní legislativa a implementace CE do legislativy.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph. D.

Oběhové hospodářství (circular economy) se v současnosti stává jedním z klíčových konceptů v oblasti řady politik Evropské unie. Evropská komise předložila tzv. balíček k oběhovému hospodářství na konci roku 2015. Balíček se skládá z nelegislativní a legislativní části. V nelegislativní části EK vymezila širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném sdělení se proto zaměřila na výrobní fázi, design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, bioprodukty, inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory. Legislativní návrhy, které jsou součástí balíčku, mění šest různých směrnic pro odpadový a obalový sektor – směrnici o odpadech, směrnici o skládkách odpadů, směrnici o obalech a směrnice k výrobkům s ukončenou životností. První vlna chystaných změn bude mít dopad zejména do legislativy odpadového a obalového hospodářství v ČR. 

3. Historie ochrany životního prostředí od starověku po současné nástroje OŽP (USV).

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Celkový vývoj ochrany životního prostředí v návaznosti na změny klimatu, které byly zásadním hybatelem vývoje všech kultur. Vzájemná závislost dějinných událostí a přístupů k OŽP v jednotlivých etapách vývoje lidstva. Proces uvědomění si odpovědnosti za budoucí stav planety.

4. Koncept oběhového hospodářství,úvod do studia

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Hlavní důvody vzniku balíčku oběhového hospodářství jako jediného možného konceptu pro ochranu zdrojů. Historický kontext vzniku založený na současné vyspělosti informačních technologií, vysokém stupni environmentálního uvědomění, globalizaci, integraci principů udržitelné spotřeby a výroby do většiny světových korporací a v neposlední řadě rovněž  na změnách klimatu.

ObH jako obchodní příležitost. Změny v paradigmatu zaměstnanosti. Příležitosti pro ČR.

5.Koncepce oběhového hospodářství, úvod do studia, ochrana zdrojů, bariéry pro uplatnění, modely, případové studie. 

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Zásadní důvody vzniku balíčku oběhového hospodářství jako jediného možného konceptu pro ochranu zdrojů. Analýza bariér pro jeho integraci do osobního života, sociálních podmínek i podnikatelského prostředí. Možné modely přístupu k naplnění idejí oběhového hospodářství a uvedením již realizovaných projektů nebo iniciativ. 

6. Koncepce LCT, hodnocení environmentálních dopadů produktů + Posuzování životního cyklu LCA.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA

Ústředním analytickým nástrojem hodnocení udržitelnosti a smysluplnosti realizace oběhového hospodářství je metoda posuzování životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment) prováděná dle ČSN ISO 14040. Metoda LCA vychází z koncepce uvažování v životních cyklech – LCT (Life Cycle Thinking), která je ideovým východiskem oběhového hospodářství. Během kurzu budou představeny základní prvky a fáze metody LCA tak, aby účastníci byli schopni rozumět obsahu studií LCA.

7. Závěrečné zamyšlení: Je ObH skutečným řešením environmentálních problémů dneška? Některé cirkulární business modely jsou energeticky i systémové náročné. Jaké výsledky můžeme očekávat a kde je naše role?

Ing. Soňa Jonášová

Některé cirkulární byznys modely jsou energeticky i systémové náročné a v některých případech je například recyklace za současných podmínek a neznámém složení materiálů nemožná. Jaké výsledky můžeme očekávat a kde je naše role? Jaké příležitosti skutečně cirkulární ekonomika přináší pro Českou republiku?

Zpět NAHORU na seznam bloků


2. blok - 22. 9. 2017

Témata bloku

 • Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí.Mezinárodní úmluvy
 • Environmentální problémy - příčiny, důsledky, hodnocení

Dílčí části a přednášející

8. Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí, mezinárodní úmluvy, legislativní a dobrovolné nástroje, BAT, BREF, srovnání přístupů k technologiím OŽP 

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Přednáška se bude zabývat následujícími tématy:

Možnosti prosazování zájmů ochrany ŽP a regulace nakládání s CHLP na mezinárodní úrovni, globální cíle. Zájmové oblasti a cíle při ochraně ŽP. Nadnárodní organizace prosazující zájmy ochrany prostředí a zdraví, programy zaměřené na prosazování politiky v oblasti ŽP a CHLP. Mezinárodní úmluvy a smlouvy (Stockholmská úmluva, Rotterdamská úmluva, Vídeňská úmluva a Montrealský protokol, Minamatská úmluva, vybrané regionální úmluvy - CRLTAP – prevence havárií, dálkové znečišťování ovzduší) – základní cíle úmluv. Nástroje pro zajištění cílů v oblasti ochrany ŽP.

9. Strategické dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu

Ing. Pavlína Kulhánková

Představení strategických dokumentů MPO týkající se druhotných surovin, programů podpory OP PIK (zejména PO 1 – výzkum a vývoj a PO 3 – nízkouhlíkové technologie) a aktivit MPO v oblasti oběhového hospodářství.

10. Kategorie environmentálních dopadů (eutrofizace, acidifikace, uhlíková stopa, globální oteplování) - všeobecný úvod.            

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA.

V mnoha typech průmyslových aktivit hledáme cesty ke snížení jejich dopadů vůči životnímu prostředí. Co to však jsou ty environmentální dopady? Co je to chovat se udržitelně? Je-li naším cílem chovat se environmentálně šetrněji či udržitelněji, musíme být schopni vyčíslovat míru dopadů vůči životnímu prostředí, abychom si následně mohli udělat obrázek o tom o kolik je jedna či druhá varianta šetrnější či udržitelnější. Bez kvantifikace environmentálních dopadů nemají ekologická opatření správný tah na branku. V rámci tohoto bloku budou představeny všechny klíčové environmentální dopady a bude vysvětlen způsob jejich kvantifikace.

11. Praktické cvičení: diskuze nad širšími souvislostmi environmentálních dopadů a povinnostech obce / podniku. Kvíz.     

Ing. Soňa Jonášová

Účastníci kurzu budou v rámci představení základních globálních problémů identifikovat hrozby, které úzce souvisí s provozem podniku či chodu obce (dle struktury účastníků). Globální trendy tak budou konkretizovány a diskutována budou konkrétní opatření související s prevencí a udržitelným nakládáním s lokálními zdroji.

Zpět NAHORU na seznam bloků


3. blok - 13. 10. 2017

Témata bloku

 • Přehled recyklačních technologií - trendy a bariéry v oblasti recyklace, legislativa

Dílčí části a přednášející

12. Recyklace polymerů – plastů a pryže (gumy)

prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.

Přednáška se bude zabývat následujícími tématy:

Stručný terminologický úvod: polymer, polymerní materiál, plast, elastomer, kaučuk, pryž (guma). Počátky oběhového hospodářství v oblasti polymerů. Tzv. regenerace pryže, regenerát, vlastnosti a použití. Recyklace polymerních materiálů v současnosti z hlediska techniky, ekonomiky a politiky. Zhodnocení odpadů – názvosloví a normalizace. Odpad průmyslový, technologický a uživatelský. Recyklace primární a sekundární. Recyklace fyzikální a chemická, surovinové a energetické zhodnocení odpadu. Porovnání ekologických profilů polymerních a klasických materiálů. Současný stav a výhledy do dohledné budoucnosti.

13. Sběr a svoz odpadu

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Odpadové hospodářství jako sofistikovaný proces, ve kterém na sebe navazují jednotlivé etapy; tok odpadů (flow stream), původci odpadů  a jejich specifika, sběrové nádoby a kontejnery, svozová technika, moderní logistické systémy, údržba průmyslových zařízení.

14. Předúprava odpadů

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Předúprava odpadů patří mezi nejmladší disciplíny v oblasti nakládání s odpady. V minulosti hrál zásadní roli svoz odpadů, a tak se většina velkých odpadářských firem rekrutovala právě ze společností primárně zajišťujících transport zboží. Tento transport se odehrával na ose původce odpadu – koncové zařízení. Teprve s nástupem recyklačních technologií došlo k nárůstu potřeby mezistupně mezi transportem a závěrečným zneškodněním/využitím. Masivní nástup technologií předúpravy odpadů lze pozorovat od 70 let 20. století zejména v Německu a Rakousku.

15. Inovativní recyklační technologie a trendy v oblasti recyklace a výroby výrobků z recyklovaných materiálů. Legislativní požadavky na druhotné suroviny.   

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Téma recyklace odpadů začalo být ve vyspělých zemích diskutováno v 70. letech minulého století. Nicméně tehdy se recyklace orientovala pouze na tzv. monoflow, tj. na recyklaci jednodruhových odpadů zejména přímo v místě jejich vzniku ve výrobě a dále na sebraný papír, sklo a kovy. Postupně docházelo k rozšiřování recyklace na další komodity, avšak přetrvávaly trendy orientované na výrobní odpady a na základní komodity. Teprve s nástupem nových technologií v 90. letech minulého století lze hovořit o velmi rychlém a rozsáhlém nástupu využití velkého množství odpadů, a to jak z průmyslové či ze zemědělské produkce, tak zejména ze separovaných domovních odpadů.

 16. Bariéry pro recyklaci: životní cyklus materiálu, ekonomické aspekty, situace v České republice a recyklační cíle dle EU.

Ing. Soňa Jonášová

Recyklace je proces, při němž dochází ke snaze zachovat co nejvyšší kvalitu materiálu/odpadu a jeho vlastností pro jeho další použití ve výrobním procesu. Výsledný produkt bývá označován jako druhotná surovina, která je však často nekonkurenceschopná cenou primárním surovinám. Zároveň je recyklace některých materiálů nemožná z důvodu toxicity látek, které obsahují. Jaké jsou skutečně splnitelné cíle a jak naložit s odpadem, který není možné recyklovat bude diskutováno s využitím praktických příkladů.

 17. Diskuze a Příklad z praxe: České firmy zabývající se recyklací 

Ing. Soňa Jonášová 

Anotace bude doplněna.

18.  Příklady z praxe, životní cyklus v praxi

Mgr. Ondřej Šrámek 

Zpět NAHORU na seznam bloků


4. blok - 27. 10. 2017

Témata bloku                                                  

 • Odpadové hospodářství - situace v ČR a EU, nakládání s BRKO, technologie využívání odpadu

Dílčí části a přednášející

19Prvky a vztahy v odpadovém a oběhovém hospodářství

RNDr. Anna Christianová, CSc. 

Termíny oběhové hospodářství a recyklační společnost. Vývoj přístupu k odpadům a druhotným surovinám, příklady. Hierarchie předpisů a dokumentů pro odpadové hospodářství. Technologie a tvorba harmonizovaných norem pro nakládání s vybranými odpady. Účel interních předpisů, delegování odpovědnosti, kvalifikace, příklad u původce odpadů a oprávněné osoby. Vývoj požadavků na nakládání s odpady a možnosti jejich plnění, příklady. Aspekty a dopady využívání odpadů. Volba priorit ve vazbě na technologie.

20 .Vedlejší energetické produkty z hlediska principů oběhového hospodářství

doc. Dr. Ing. Martin Kubal 

Principy oběhového hospodářství lze jen obtížně vyjádřit ve zkratce. Při velkém zjednodušení můžeme ovšem za podstatu této nové strategie považovat snahu o minimalizaci množství odpadů upřednostňováním prvních stupňů hierarchie nakládání s odpady - tedy prevence, opětné využití a recyklace. Více než deset let před zformulováním myšlenek oběhového hospodářství již ovšem existoval v České republice odpad vznikající ve velkém množství, který během krátké doby odpadem být v zásadě přestal. Tímto odpadem byly popílky a strusky ze spalování uhlí a jejich vyvázání z kategorie odpad nastalo čistě administrativní cestou bez toho, že by se v nakládání s těmito materiály udály výraznější změny. S ohledem na rostoucí význam strategie oběhového hospodářství je užitečné si některé aspekty této skutečnosti připomenout.

21. Technologie odstraňování odpadů 

Mgr. Petr Špičák

Úvodem bude definováno odstraňování odpadů v kontextu legislativního rámce a evropské hierarchie pro nakládání s odpady. Dále zde budou definovány druhy odstraňování odpadů a popsány technologie, které jsou v Evropě a české republice k odstraňování odpadů používány. Vše bude zasazeno do rámce trendů, kam se technologie a způsoby odstraňování odpadů budou vyvíjet, tzn. které technologie jsou na vzestupu, které budou preferovány a které již patří minulosti. Přednáška bude zahrnovat i způsoby odstraňování odpadů podle skupenství (kapalné, pevné, plynné…) a popíše základní technologické, enviromentální a ekonomické aspekty jednotlivých směrů odstraňování odpadů. Odpady určené k odstranění budou vždy součástí našeho průmyslového regionu a budou se vzájemně doplňovat s principy a směry oběhového hospodářství.

22. Technologie enegetického využití odpadu

Mgr. Petr Špičák

Energetické využívání odpadů, jako nedílná součást vyspělého odpadového hospodářství bude rovněž představeno z enviromentálního, technologického a ekonomického pohledu. Budou zde popsány způsoby a technologie z pohledu technického řešení procesu a možného kapacitního rozsahu. Nebudou opomenuty ani nekonvenční způsoby energetického využívání odpadů, které se vyvíjí většinou na delší dobu známých principech a určitě budou mít v moderním oběhovém hospodářství svoje místo. V rámci přednášky budou představeny i základní statistiky vývoje toku odpadů směřujících k energetickému využití a bude rozvinuta diskuze o pravděpodobných trendech tohoto oboru.

23. Fyzikálně chemické a biologické metody na zneškodnění / využití odpadů

Mgr. Tomáš Chudárek

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je jedním z významných odpadových proudů z produkce zejména komunální sféry, která zahrnuje údržbu komunální zeleně a separaci BRO na úrovni domácnostní. Produkce BRO má výrazně růstový potenciál, který je podporován jak legislativním rámcem (hierarchie nakládání s odpady, závazky ČR k omezení skládkování BRKO, povinnost obcí zajistit systém separace BRO …), tak i podporou investic do systémů separace a zpracování BRO. Základními metodami zpracování tohoto odpadového proudu v souladu s preferencemi hierarchie nakládání s odpady je kompostování a využití BRO k výrobě bioplynu. Z hlediska oběhového hospodářství naplňují obě metody principy oběhového hospodářství prakticky beze zbytku, sféra produkce biologicky rozložitelných odpadů je totožná se sférou distribuce výrobků a energií z jejich zpracování, přičemž produkce dále nevyužitelných odpadů ze zpracování BRO je nevýznamná.

24. Posouzení skládkování a spalování směsného komunálního odpadu pomocí metody LCA

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

V České republice je dosud převládajícím způsobem nakládání s komunálními odpady skládkování. V roce 2006 bylo 75 hm.% komunálních odpadů uloženo na skládky. Spalováním se odstraňuje cca 10 hm. % komunálních odpadů. V posledních letech se vedou diskuse o možnostech zavádění zařízení k mechanicko-biologické úpravě odpadů. Tyto technologie však nejsou v České republice provozovány, navzdory tomu, že již několik let se uvažuje v některých krajích o jejich výstavbě. Příspěvek zhodnotí možné environmentální přínosy zavedení jednotlivých integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady pomocí metody LCA.

Zpět NAHORU na seznam bloků


5. blok - 10. 11. 2017

Témata bloku

 • Dvoudenní exkurze na Jižní Moravu (exkurze do zpracovatelských závodů vyrábějících produkty z druhotných surovin)

Dílčí části a přednášející

Bude doplněno

Zpět NAHORU na seznam bloků


6. blok - 1. 12. 2017

Témata bloku

 • Předcházení vzniku odpadů - prevence, renovace, repase, opravy
 • Sdílená ekonomika
 • Průmyslový design a jeho role v ObH

Dílčí části a přednášející

25.Vybrané aspekty realizace PVO (základní principy, podpůrné nástroje, strategické dokumenty, osvěta a vzdělávání, …

PVO u vybraných původců (stavební činnost, občan, veřejný sektor, průmysl, …), vč. příkladů dobré praxe z ČR a zahraničí

Ing. Terezie Pačesová

Přednáška objasní termín předcházení vzniku odpadů ve vazbě na hierarchii nakládání s odpady a oběhové hospodářství. Představí možnosti uplatnění jak v domácnostech, tak i na komunální úrovni a v privátní sféře. Poukáže na potřebu propojení jednotlivých aktérů pro různé komodity (oděvy, potraviny, zboží běžné potřeby aj.), vč. osvětových aktivit. Bude prezentovat i příklady dobré praxe z ČR a zahraničí.

26. Předcházení vzniku odpadů - zkušenosti z praxe, sdílená ekonomika v praxi z pohledu soukromé sféry.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA.

Příspěvek bude pojednávat o řečníkových zkušenostech při spolupráci na provozu a vzniku některých projektů opětovného využití a předcházení vzniku odpadů včetně ekonomického pohledu na ně. Náčrt některých i zběsilých možností a s tím komplementárně spojených
nutných omezeních. Mnohem zábavnější, delší a podstatnější část příspěvku se bude věnovat environmentálnímu pohledu na ekonomiku a etickému pohledu na environmentalismus.

27. Postavení spotřebitele, veřejné mínění a změny modelu spotřebního chování orientovaného na nadspotřebu, "take back" systémy zpětného odběru, reverzní logistika, environmentální vzdělávání + příklady z praxe a průzkumů veřejného mínění (IKEA aj.)       

Ing. Soňa Jonášová

Významným aspektem úspěšného prodeje je poznání cílového zákazníka. Jak silné jsou neviditelné stimuly marketingu a reklamy, které byly v posledních letech orientovány na maximalizaci spotřeby produktů a jak v těchto podmínkách prosadit principy poskytování služeb? Úvod bude obohacen o poznatky z praxe a průzkumů veřejného mínění (IKEA aj.)

28. Sdílená ekonomika: principy sdílené ekonomiky, vývoj, oblasti, které zahrnuje, 2ekonomické bariéry, příklady z praxe, příležitost pro nové business modely.      

Ing. Soňa Jonášová

Základní principy sdílené ekonomiky, vývoj, oblasti, které zahrnuje, ekonomické bariéry, příklady z praxe, příležitost pro nové byznys modely. Diskuze nad tématem sdílení soukromých statků a riziko narušení funkčních lokálních systémů a daňových pravidel. 

29. Ekodesign: všeobecný úvod, certifikace a nové přístupy (Cradle to cradle, D4D - design for circularity)    

Ing. Soňa Jonášová

Vysvětlena bude souvislost ekodesignu s tématem oběhového hospodářství. v rámci všeobecného úvodu bude představena aktuální legislativa, certifikace a nové přístupy k designu jako takovému (Cradle to cradle, D4D - design for circularity, Human centered design).

30. Ekodesign a role designu při návrhu výrobků - praktické zkušenosti.      

Jindřich Fialka

Dobrý design neřeší jen estetiku věci a její použitelnost, ale také celou životní cestu produktu od výběru materiálů, jejich zpracování, přes užívání, opravy, stárnutí a nakonec recyklaci nebo další využití. Není to žádná novinka, podobně myšlenku formuloval už Dieter Rams už ve svém desateru dobrého designu v roce 1970. Přestože desatero se dnes vyučuje na všech školách designu, málokdo je skutečně dokázal naplnit v realitě.
Přednáška v rámci kurzu oběhového hospodářství bude o přístupu dnešních designérů a ukázkách příkladů ze současné praxe.

Zpět NAHORU na seznam bloků


7. blok - 12. 1. 2018

Témata bloku

 • Aplikace principů ObH do praxe
 • Vlastní projekty účastníků kurzu - hledání příležitostí pro cirkulární business modely    

Dílčí části a přednášející

31. Aplikace principů ObH do praxe.             

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D

Metodika přípravy a vedení projektů oběhového hospodářství v návaznosti na životní cyklus výrobků a služeb. Analýza možností výběru projektů v konkrétních podmínkách při výrobě nebo při poskytování služby. Výběr  projektu a zahájení prací na jeho realizaci. Příprava akčního plánu, sestavení logického rámce, analýza rizik, sestavení týmu a harmonogram plnění.

32. Zadání a práce na projektu ObH

Ing. Soňa Jonášová

33. WORKSHOP: praktický workshop "Hledání příležitostí pro cirkulární business modely ve vaší firmě"" související s projektovými aktivitami jednotlivců. Každý z účastníků bude pracovat na vlastním projektu souvisejícím s implementací principů CE do vlastního podniku nebo může pracovat na zadaných tématech a modelových situacích.

Ing. Soňa Jonášová

Související s projektovými aktivitami jednotlivců. Každý z účastníků bude pracovat na vlastním projektu souvisejícím s implementací principů CE do vlastního podniku nebo může pracovat na zadaných tématech a modelových situacích, které budou připraveny na míru účastníkům.                    

34. Cirkulární symbióza: Klíčem pro implementaci oběhového hospodářství do praxe je mezioborová spolupráce. Účastníci diskutují "cross sector roadmaps" mezi obcemi, podniky i vládními institucemi.            

Ing. Soňa Jonášová

Klíčem pro implementaci oběhového hospodářství do praxe je mezioborová spolupráce. Ta je však častokrát největší výzvou. Schopnost vnímat jeden problém úhlem pohledu všech zainteresovaných stran je komplikované, avšak nezbytné pro navázání fungujících vztahů. Účastníci diskutují "mezisektorové roadmaps" mezi obcemi, podniky i vládními institucemi.

Zpět NAHORU na seznam bloků


8. blok - 2. 2. 2018

Témata bloku

 • Voda v ObH - koncepce vodohospodářské politiky státu
 • Technologie čištění odpadních vod
 • Praktické příklady úspory vody ve výrobním podniku

Dílčí části a přednášející

35. Vodní hospodářství v České republice a "oběhové hospodářství"              

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Disponibilní zdroje vody v České republice jsou závislé prakticky na atmosférických srážkách, naprostá většina vody z území odtéká do okolních zemí – pokud není akumulována v nádržích a v krajině. Z uvedených důvodů je výhled následků změny klimatu hrozbou zvýšeného výskytu sucha a nedostatku vody. V rámci předběžné opatrnosti a s cílem posílit odolnost proti nepříznivým důsledkům sucha byla zpracována „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. V tomto kontextu se v posledních letech diskutuje nutnost zlepšit nakládání se srážkovými vodami (s cílem jejich zadržení a využití) a otázky recyklování tzv. „šedých“ vod (t. j. odpadní vody z koupelen, lázní bez zatížení fekálními a splaškovými odpadními vodami) i vyčištěných odpadních (splaškových) vod. Zatímco upravené „šedé“ vody se v řadě členských států (zejména v SRN) běžně mohou využívat pro předem vymezené účely (závlahy veřejné zeleně) naše legislativa tuto možnost dosud neobsahuje, takže jsou odváděny spolu s tzv. „černými“ vodami kanalizační sítí do čistíren odpadních vod.
Otázkou je, zda v našich podmínkách je využití vyčištěných odpadních vod skutečně nezbytné. Jde totiž o skutečnost, že zbytky léčiv (zejména hormonálních přípravků), parfémů a dokonce psychotropních látek, nacházených ve vypouštěných odpadních vodách, zatěžují nejenom recipienty (vodní toky, rybníky), ale recyklováním by se – za stávajícího stavu technologií čistíren odpadních vod - dostávaly i do půdy, což je zásadně nežádoucí a škodlivé. Pokud by skutečně vyvstala velmi urgentní potřeba, bylo by možné připustit recyklování až po výrazném zkvalitnění technologií čištění odpadních vod tak, aby i nežádoucí mikropolutanty byly zachyceny – což technologicky lze docílit, samozřejmě s příslušnými náklady na investice a následně i na provoz.

36. Technologie čištění odpadních vod, programy na úspory a zvýšení efektivity využití vody, využití kalů a vyčištěné vody.

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

S rostoucí koncentrací obyvatelstva ve městech a zároveň s pokračujícími klimatickými změnami se zvyšuje tlak na udržitelné hospodaření s vodou a zejména na udržitelné nakládání s odpadními vodami. Současné, většinou centralizované, systémy nakládání s vodami jsou v mnoha ohledech problematické: především jsou velmi nákladné (investičně i provozně), nedovolují (nebo jen v omezené míře) recyklaci zdrojů obsažených v odpadních vodách a nemotivují koncového uživatele k šetrnému nakládání s vodou. Obecně jde o typický „end of pipe“ koncept.

Tato přednáška ukáže některé možnosti zefektivnění současných technologií čištění odpadních vod, především v oblasti úspor energie. Ukáže možnosti změn v koncepci nakládání s odpadními vodami, především různých možností decentralizace, separace proudů odpadních vod a inovativních technologií pro nakládání s těmito proudy.

37. Recyklace nutrientů a čištění odpadních vod   

Ing. Marek Holba, Ph.D.

Globální nárůst populace spojený se zvýšením životního standardu lidí povede k ca. 70% nárůstu produkce potravin do roku 2050. Dusík a fosfor jsou nenahraditelné nutrienty a v této souvislosti jsou významné zejména jako hnojivo do zemědělství. Problematický je zejména fosfor, kdy je Evropa schopna pokrýt svoji poptávku ca. Z 8 % a je závislá na jeho importu, zpravidla z nestabilních zemí. Proto je nutné nutrienty recyklovat a snažit se najít jejich koncentrované proudy, jejímž příkladem může být i odpadní voda. V tomto kontextu se pomalu začínají měnit technologická schémata čistíren, které se vedle své základní funkce čištění odpadní vody snaží recyklovat zejména fosfor. Budou proto představeny progresivní technologie recyklace nutrientů z odpadních vod a diskutovány v širokém kontextu technologické účinnosti, ekonomiky procesů a legislativního rámce.

38. Úspory vody - praktické příklady.

Ing. Marek Holba, Ph.D.

Nedostatek vody a období sucha vyvolaly potřebu řešit vodní hospodářství nejen v lokálním, ale i v evropském a světovém měřítku. Prim proto začínají hrát technologie, které vodu spoří nebo ji recyklují pro další použití. Existuje mnoho scénářů uplatnitelných v průmyslu - recyklace vody na vodu oplachovou, využívání recyklovaných vod na závlahy, využití šedých vod, apod. Ve světě, v místech s nedostatkem vody, jsou již takovéto technologie standardem, ale ani v České republice nezůstáváme pozadu. Budou proto představeny technologie a technologické systémy využitelné pro recyklaci a konkrétní příklady z praxe s nakládáním s odpadními vodami v průmyslových podnicích za účelem úspory vody a s tím spojenou i úsporou energie pomocí bilančních výpočtů.

39. Komplexní systémy nakládání s vodami – příklady z praxe

Ing. Tereza Hnátková, Ph.D.

Příspěvek je zaměřen na komplexní systémy nakládání vodami, jejichž hlavním cílem je buď úspora a ochrana vod či maximální využití nutrientů v nich obsažených – zahrnuje zejm. příklady z praxe.

Prezentované příklady jsou rozděleny do dvou tematických celků:
- projekty v nichž je voda součást přírody, složka životního prostředí a přírodní zdroj podle zákona o životním prostředí;
-projekty v nichž je voda odebírána a má z hlediska věcného a hlavně z hlediska právního naprosto odlišné podmínky pro nakládání s ní.

Cílem je představit v praxi zaváděná technická řešení, jednoduchá organizační opatření či prosté změny návyků umožňující úsporu vody i finančních prostředků.

Zpět NAHORU na seznam bloků


9. blok - 23. 2. 2018

Témata bloku

 • Technologie ochrany ovzduší - současný stav a perspektivy
 • EIA, IPPC

Dílčí části a přednášející

40. Právní systém ochrany ovzduší v současné době a jeho předpokládaný vývoj       

doc. Ing. František Skácel, CSc.

Popis současného stavu právní ochrany ovzduší zahrnující zákon o ovzduší, zákon o integrované prevenci, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a prováděcí předpisy. Právní nástroje omezování znečištění a znečišťování ovzduší a kontrolní mechanismy. Porovnání právních norem v ČR a příslušných směrnic EU.

41. Strategie podniku v oblasti ochrany ovzduší

doc. Ing. František Skácel, CSc.                                

Aktivní a pasivní postupy řízení podniku za hlediska působnosti zákonů týkajících se ochrany ovzduší  (zákona o ovzduší, zákona o integrované prevenci, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a prováděcích předpisů). Příklady správného a nevhodného přístupu k řízení. Diskuse předložených problémů z praxe popsaných tazateli s dostatečným předstihem.

42. Ochrana ovzduší v praxi: environmentální, ekonomické a sociální aspekty. Zkušenosti z provozu ZEVO Malešice.           

Ing. Tomáš Baloch         

Příspěvek přibližuje téma energetického využívání odpadů v ZEVO Praha Malešice. Během příspěvku bude zmíněno, jak přispívá ZEVO Praha do mixu odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy a přilehlých aglomerací, jaké jsou výkonové bilance vyrobených energií. Dále používané technologie čištění spalin, jejich  vývoj, možné optimalizace a příspěvky ke zlepšení životního prostředí. Jelikož tematická variabilita energetického využívání odpadů je dosti široká, je možno v diskuzním závěru probrat jakoukoliv navazující část.

43. Průběžná konzultace projektů - diskuze ve skupině  

Zpět NAHORU na seznam bloků


10. blok - 16. 3. 2018

Témata bloku

 • Elektroodpad
 • Obnovitelné zdroje energie v praxi

Dílčí části a přednášející

44. Legislativní rámec, technologie zpracování elektroodpadu                          

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

Přednáška se bude zabývat následujícími tématy:

Legislativa v oblasti elektroodpadu. Princip rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR - Extended Producer Responsibilty).Materiálové toky. Životní cyklus elektrospotřebiče - těžba, výroba, používání, odpad. Technologie zpracování.Případová studie Mobilní telefon (LCA, MFA, REMOBIL,...)

45. Recyklace baterií

RNDr. Petr Kratochvíl

Příspěvek se bude zabývat tématem recyklace baterií, systém sběru baterií v ČR a ekonomickou stránkou recyklace baterií. 

46. Příklady z praxe - technologie zpracování elektroodpadu v KH Příbram

Ing. Petr Janda 

Přednáška se bude zabývat nakládáním s elektroodpadem, zdrojem cenných surovin, ale i nebezpečných frakcí.  Dotkneme se kolektivních systémů, aktuální legislativy a hlavním zaměřením bude pohled na samotné zpracování. V Kovohutích Příbram je realizováno zpracování elektroodpadu v synergii s recyklací olověných odpadů. Řada vzniklých frakcí tak nachází místo přímo v areálu firmy, jiné jsou předávány příslušným oprávněným osobám. Na zpracování bude nahlédnuto okem ekonoma i ekologa.

47. Obnovitelná energetika

Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Udržitelnost naší společnosti závisí kromě jiného i na schopnosti uspokojovat v budoucnu potřebu energie. Přednáška se bude zaobírat vývojem spotřeby energie, zdroji a jejich proměnami v čase. Budou diskutovány dostupnost a rezervy jednotlivých primárních zdrojů. V oblasti konverze energií budou vysvětleny důvody obecně nízké účinnosti využití energie. Dále bude diskutován dopad současné energetiky na životní prostředí. Budou stručně uvedeny energetické koncepce v Evropě. Budou diskutovány jednotlivé typy obnovitelných zdrojů energie jako nutné součásti udržitelné energetiky, jejich dostupnost a limity. Stručně budou probrány technické aspekty aplikace energie biomasy, solární, větrné, geotermální a vodní.

48.Příklady a hosté z praxe: Možnosti využití obnovitelných zdrojů v ČR - šetrná energie v podnikání.

Martin Sedlák

Možnosti využití obnovitelných zdrojů v ČR - šetrná energie v podnikání
 
Cenově stále dostupnější obnovitelné zdroje mohou pomoci podnikům snížit výdaje za energie. Přednáška se proto zaměří na typické příklady využití obnovitelných zdrojů vhodné pro menší a střední podniky, kancelářské objekty nebo zemědělské farmy. Změny budou také možnosti financování a získání podpory v rámci aktuálních programů MPO ČR.

Zpět NAHORU na seznam bloků


11. blok - 6. 4. 2018

Témata bloku

 • Stavebnictví a ObH - systémy certifikace udržitelnosti budov (BREAM), energetické štítkování
 • Potravinové odpady

Dílčí části a přednášející

49. Stavebnictví a oběhové hospodářství    

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Antonín Lupíšek představí strategie navrhování materiálově šetrných budov s ohledem na oběhové hospodářství. Budou prezentovány principy snižování celkové spotřeby materiálů ve výstavbě budov, možnosti nového využití stávajích budov, konstrukcí a stavebních materiálů. Posluchači se dovědí o možnostech využití komunálních odpadů ve stavebnictví. Tereza Pavlů bude prezentovat příkaldy recyklace a nového využití betonového a cihelného odpadu pro stavební účely a zahraniční trendy v této oblasti.

50. Recyklační linka na odpadní beton           

Jan Otýs

Prezentace bude zaměřena na získávání, zpracování a následné použití betonového recyklátu.
V příspěvku bude nastíněn správný způsob demolice objektů, aby se docílilo, co nejlepší separace materiálů, které pak putují k recyklaci. Bude popsána problematika recyklace, od legislativních předpisů až na problémy z praxe. Výsledkem recyklace jsou recykláty, neboli recyklovaná kameniva. Použití recyklátů bude ukázáno na praktických příkladech, použitích z praxe a budou znázorněny jejich výhody a srovnání s přírodními materiály.

51. Využití hodnocení energetické náročnosti budov v kontextu oběhového hospodářství.

Mgr. Tomáš Trubačík

Průkazy energetické náročnosti ukazují spotřebu energie na provoz budovy při jejím standardizovaném užívání za určitých okrajových podmínek. Srovnávají tak energetickou kvalitu budovy, včetně spotřeby neobnovitelné primární energie. Není v nich zahrnuta vestavěná energie potřebná na výrobu materiálů a technologií a výstavbu budovy, ani energie potřebná na její likvidaci. Ani nezohledňují možné znovuvyužití či recyklaci použitých materiálů. V minulosti byla spotřeba energie na provoz budovy za její životnost řádově 50-100x vyšší, než energie potřebná na její výstavbu. V době pasivních domů se poměr těchto energií srovnává a snižování spotřeby energie na výstavbu a možnost znovuvyužití a recyklace použitých materiálů nabývá na důležitosti. To se snaží podchytit jiné certifikační systémy.
52 . Úvod do problematiky. Možnosti nakládání s potravinovým odpadem  


Ing. Katarina Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad zahrnuje jakékoli potraviny a nepoživatelné části potravin, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny. Potravinové odpady představují jak nevyhnutelné odpady, tak potravinové ztráty, které vznikají důsledkem nevhodného nakládání s potravinami a plýtváním. V potravinovém řetězci se oběhové hospodářství týká stěžejních témat: biomasy, hnojiv, krmiv. Využití pevných odpadů představuje biologickou přeměnu na bioplyn a kompost (anaerobní/aerobní fermentace) a jiné hodnotné frakce.  Část potravinových odpadů se stává součástí splaškových odpadních vod. Omezování vzniku a znovuvyužití odpadů z potravin předchází optimalizace technologie výroby ("foodecodesign"), balení (inteligentní a aktivní obaly) a značení potravin, udržitelné stravovací návyky, dárcovství potravinových přebytků a neprodejných výrobků, vhodné marketingové kampaně apod.

53. Potravní řetězce, legislativní rámec, darování potravin  

MVDr. Ing. Dana Třísková

Plýtvání potravinami x předcházení vzniku odpadu x darování potravin. Statistická data o plýtvání potravinami. Plýtvání napříč potravinovým řetězcem. Zákon o potravinách upravující také povinné darování bezpečných potravin pro prodejce s obchodní plochou větší než 400 metrů čtverečních. Kauza "Křivá zelenina" aneb o obchodních normách. Dotační program na podporu potravinových bank a další možnosti podpory.

54. Nakládání s biologickými odpady a potenciál jejich využití: anaerobní digesce, kompostování, uzavírání toku organické hmoty.            

Ing. Soňa Jonášová        

Důsledná separace bioodpadů je dána změnou legislativy, která proběhla v roce 2015. Jaká je však skutečně správná cesta bioodpadů a jaká funkční koncová zařízení v České republice fungují? Proč jsou bioodpady a uzavírání tohoto materiálového toku kritické pro firmy i obce a na jaké legislativní opatření i výhledové prognózy je třeba brát zřetel i při běžném podnikání?

Zpět NAHORU na seznam bloků


12. blok - 27. 4. 2018

Témata bloku

 • Komunikace environmentálních aspektů produktu se zákazníkem (certifikace, marketing). Reporting udržitelnosti.
 • Sociální a ekonomické aspekty ObH - environmentální účetnictví a reporting.

    

  Dílčí části a přednášející

  55. Význam certifikací a příležitosti, které přinášejí. Systémy certifkace (EPD), certifikační orgány.

  Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

  Ekoznačení a korektní komunikace environmentálních aspektů produktů a organizací je v poslední době na vzestupu a stále častěji se o ní hovoří jak v kontextu odpovědného podnikání tak v kontextu marketingu. V rámci kurzu bude ukázán rozdíl mezi poctivou komunikací environmentálních aspektů a greenwashingem a bude podrobně popsán systém ekoznačení dle ISO 14020 a ISO 14025.

  56 .Reporting - nefinanční reporting v oblasti recyklace, rekultivace a odpadů a jeho indikátory a aspekty   

  Ing. Stanislav Kužel

  Nástroj pro zmapování přínosů a vlivů průmyslové činnosti - nefinanční reporting (standard GRI - ). GRI = Reporting vlivu organizace na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Pravidla nefinančního reportingu dle GRI, vztah ke směrnici 2014/95/EU, transpozice do české legislativy (novela (§ 32f-i) zákona č. 563/1991. Sb., „o účetnictví“). GRI standard  - reportingový rámec a nastavení procesů. Význam „stakeholder engagement“ pro výběr obsahu reportu. Vztah indikátorů GRI a manažerských KPI v nefinanční oblasti. Indikátory GRI přímo související s Circular economy. Způsoby využití nefinančního reportingu, přínosy a rizika. Praxe v ČR, proces reportingu, význam zveřejnění reportu. Reporting - administrativní zátěž či komparativní výhoda? Certifikace a verifikace nefinančního reportu, globální kontext. Konkrétní ukázky reportů, diskuse. 57. Cradle to cradle certifikace        

  57. Zadávání veřejných zakázek

  Leona Gergelova Šteigrová, Ph.D.,  Mgr. Dobrovodská Monika

  Stát může rozvoj oběhového hospodářství podporovat rozličnými způsoby (například přijímáním vhodné legislativy, prostřednictvím administrativních či ekonomických nástrojů apod.). Jakou jinou roli může hrát stát (případně i další veřejné subjekty) v rozvoji oběhového hospodářství? Mohou veřejné subjekty ovlivňovat rozvoj oběhové ekonomiky prostřednictvím vlastní kupní síly? Jakým způsobem lze aspekty oběhového hospodářství zařadit do procesu zadávání veřejných zakázek? Jaké právní nástroje je možné využít?

  58. Sociální aspekty oběhového hospodářství, trendy v environmentálním managementu v širším kontextu změn ve společnosti, v technologiích a v řízení organizací na mikro a makroúrovni, neproduktové výstupy

  Ing. Vladimír Dobeš, MSc.

  Vývoj sociálních vztahů a vztahu k životnímu prostředí v kontextu probíhajících změn celospolečenských paradigmat. Související trendy ve vývoji technologií a v oblasti výroby a spotřeby (proč vzniká "prosumer") a ve vývoji organizací (proč vznikají "tyrkysové organizace"). Vliv těchto změn na toky materiálu a energie a implikace pro praktickou aplikaci oběhového hospodářství na různých systémových úrovních. Struktura pro hledání opěrných bodů potřebných změn.

  59. Ekonomické aspekty oběhového hospodářství, statistika, environmentální účetnictví, návratnost vložených zdrojů, reporting, Prognózy přínosů implementace Oběhového hospodářství na evropské úrovni.         

  Ing. Vladimír Dobeš, MSc.

         Toky materiálu a energie a související environmentální dopady a toky peněz na mikro i makroúrovni. Neproduktové výstupy výroby a životního cyklu, související náklady a způsob jejich určování. Materiálové účetnictví toků jako základní přístup k řízení nákladů v oběhovém hospodářství a pro identifikaci potenciálu pro efektivnější využívání přírodních zdrojů. 

        Toky materiálu a energie v podniku, systémové úrovně, které je ovlivňují a důležitost reportingu v ObH. Prognózy přínosů implementace Oběhového hospodářství na evropské úrovni.

  Nástroj pro zmapování přínosů a vlivů průmyslové činnosti - nefinanční reporting (standard GRI - ). GRI = Reporting vlivu organizace na ekonomiku, životní prostředí a společnost.

Zpět NAHORU na seznam bloků


13. blok - 18. 5. 2018

Témata bloku

 • Prezentace projektů účastníků kurzu
 • Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi

Dílčí části a přednášející

60. Závěrečná shrnující sekce, prezentace projektů.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., Ing. Soňa Jonášová

61. Úspěšné business modely firem, které implementují principy ObH do svých procesů.

Ing. Soňa Jonášová

O tom, že má systém oběhového hospodářství smysl i v Českých podmínkách bude finální představení konceptů a projektů, které vznikly v posledních letech v České republice. Účastníci realizující obdobné aktivity ve své praxi se mohou zapojit a podělit se o svoje zkušenosti.

62. Prezentace projektů.

Zpět NAHORU na seznam bloků


Aktualizováno: 9.4.2018 10:50, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi